RI&E: wat houdt een risico-inventarisatie en -evaluatie in?

RI&E is de afkorting van Risico-inventarisatie en -Evaluatie en is een van de belangrijkste verplichtingen voor bedrijven en organisaties binnen de Arbowet.

Een RI&E is een document welke een overzicht en beoordeling geeft van de risico’s van het werk voor de medewerkers van het bedrijf. Het geeft je dus inzicht in de risico’s binnen je bedrijf en door de juiste maatregelen te nemen, kunnen deze risico’s worden beheerst.

Voordelen van het hebben van een RI&E.

 • Je verhoogt de veiligheid, gezondheid en risicobewustheid van de medewerkers;

 • Een betere werksfeer, gemotiveerde medewerkers en een hogere productiviteit;

 • Je bespaart op ziektekosten en – verzuim;

 • Je kunt je verzekeringspremies verlagen;

 • Je bevordert de bedrijfscontinuïteit;

 • Het heeft een positief effect op het bedrijfsimago.

Het verschil tussen een risico inventariseren en evalueren.

Een risico is de mogelijkheid van het ontstaan van schade en/of fysiek of mentaal letsel (gevaar) en de kans dat deze gevolgen zich ontwikkelen. Een risico-inventarisatie is een overzicht van de risico’s in het bedrijf.

Deze inventarisatie gebeurt vaak in vier stappen:

 1. Eerst worden relevante documenten bestudeerd, met informatie over het bedrijf, de bedrijfstak, de bedrijfsprocessen of over specifieke te verwachten risico’s;
 2. Een rondgang door het bedrijf om een aantal representatieve werkplekken en activiteiten te bekijken;
 3. Een aantal gesprekken met een paar sleutelfiguren binnen de organisatie;
 4. Een vragenlijst voor medewerkers om bijvoorbeeld de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting in kaart te brengen.

Een risico-evaluatie is het beoordelen van de risico’s door te kijken naar (wettelijke) normen of door het globaal schatten van de ernst van de risico’s. Zo kun je ieder risico een bepaalde waarde toekennen, waardoor het makkelijker wordt om ze te rangschikken van grote naar kleine risico’s. Dit kan helpen om in een latere fase de voorgenomen maatregelen te prioriteren.

Verplichtingen en uitzonderingen binnen de RI&E.

Het is sinds 1994 vrijwel voor iedere werkgever met personeel wettelijk verplicht een RI&E te hebben. De ZZP-ers en werkgevers met personeel tot max. 40 uur betaald loon zijn uitgezonderd van deze verplichting.

Een RI&E moet aan een aantal eisen voldoen:

 • Het is een schriftelijk, actueel document;

 • Het bevat een beschrijving van alle risico’s in het algemeen;

 • Het bevat een beschrijving van de risico’s voor bijzondere categorieën medewerkers;

 • Het bevat een plan van aanpak, waarbij de maatregelen geprioriteerd zijn;

 • De RI&E, inclusief plan van aanpak, is getoetst door een arbokerndeskundige.

Let op: een RI&E hoeft niet altijd getoetst te worden. Als jouw bedrijf minder dan 25 medewerkers heeft én er gebruik is gemaakt van een erkend RI&E-instrument, dan is toetsing niet verplicht. Heb je meer dan 25 medewerkers en/of heb je geen erkend RI&E instrument gebruikt, dan is toetsing wel verplicht.

Wees je bewust van de risico’s.

Voor sommige risico’s en medewerkers gelden aanvullende voorschriften, hier dien je dus extra aandacht aan te besteden. Denk hierbij aan beeldschermwerk en persoonlijke beschermingsmiddelen, maar ook voor zwangeren en thuiswerkers. Het volledige overzicht vind je terug in onze infographic.

RI&E explained.